Ogólne warunki

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO www.eliteprecious.pl

Drodzy klienci,

Niniejsze Ogólne Warunki mają na celu uregulowanie stosunków między “IV 2007” EOOD, numer identyfikacyjny (EIK) 175356748, z siedzibą i adresem zarządu: m. Sofia, region Pancharevo, dzielnica Pancharevo, miejscowość Detski Grad nr 2, zwaną dalej DOSTAWCĄ a klientami, zwanymi dalej UŻYTKOWNIKAMI, na platformie e-commerce „www.eliteprecious.pl”.

Prosimy o uważne przeczytanie tych informacji oraz poniższych ogólnych warunków przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Informacje te przedstawiają wymagania ustawodawstwa bułgarskiego i europejskiego, w szczególności Ustawy o ochronie konsumentów, Ustawy o handlu elektronicznym, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów.

Niniejsze Ogólne Warunki stanowią część Umowy między Państwem a “IV 2007” EOOD, a także porozumienia dotyczącego korzystania z Witryny www.eliteprecious.pl. Każdy odwiedzający, bez względu na to, czy jest zarejestrowany, czy nie, korzystając z Witryny, wyraża zgodę na te warunki. W przypadku braku zgody na wymienione warunki, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z serwisu.

Poniższe informacje stanowią część warunków handlowych pomiędzy “IV 2007” EOOD, jako właścicielem strony www.eliteprecious.pl, reprezentującej sklep internetowy a użytkownikami strony, dotyczących korzystania z niej i możliwości zawierania umów kupna i sprzedaży na odległość.

INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wprowadza się następujące definicje:
1.1. „Produkt” i „Towar” reprezentują przedmioty wyświetlane na stronie internetowej i oferowane do zakupu.
1.2. „Użytkownik” to każdy, kto załadował stronę www.eliteprecious.pl.
1.3. „Zarejestrowany użytkownik” to każdy użytkownik, który spersonalizował swoją obecność w serwisie poprzez wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła.
1.4. „Konsument” to każdy użytkownik/zarejestrowany użytkownik będący osobą fizyczną, który nabywa towary oferowane na stronie www.eliteprecious.pl na własny użytek, odpowiednio w ilościach i w celach, które nie mieszczą się w zakresie jego działalności handlowej lub zawodowej. 1.5. „Zamówienie” to oferta złożona przez zarejestrowanego lub niezarejestrowanego użytkownika na zakup towarów na warunkach określonych poniżej.
1.6. „Dostawca” i „Sprzedawca” to:
а/Nazwa Dostawcy: “IV 2007” EOOD
b/Siedziba i adres zarządu: m. Sofia, region Pancharevo, dzielnica Pancharevo, miejscowość Detski Grad nr 2
c/ Adres prowadzenia działalności: m. Sofia, region Pancharevo, dzielnica Pancharevo, miejscowość Detski Grad nr 2
d/ Adres do korespondencji i adres do składania reklamacji przez konsumentów: Elite Precious, ul. Solunska 8, Sofia 1000
e/ Dane do korespondencji: e-mail sales.pl@eliteprecious,
f/ Wpis w rejestrze handlowym: EIK 175356748 g/ Rejestracja VAT BG175356748

STRONY

2. Właścicielem serwisu www.eliteprecious.pl jest spółka “IV 2007” EOOD, EIK 175356748, która jest dostawcą i sprzedawcą towarów oferowanych na stronie.

3. Stronami w niniejszych warunkach są użytkownicy i konsumenci w rozumieniu pkt 1.2, pkt 1. 3. i pkt 1. 4.

4. Strona www.eliteprecious.pl oferuje towary do zakupu przez osoby pełnosprawne, które ukończyły 18 rok życia.
4.1. Akceptując niniejsze Ogólne warunki konsumenci oświadczają, że mają ukończone 18 lat oraz są pełnosprawni.
4.2. Jeśli nie mają Państwo ukończonych 18 lat i/lub są Państwo ubezwłasnowolnieni, prosimy nie korzystać z serwisu.
4.3. Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu niektórych użytkowników do serwisu i/lub świadczonych na nim usług pod warunkiem istnienia dowodów na to, że mają oni mniej niż 18 lat i/lub są ubezwłasnowolnieni.

WYMIANA ELEKRONICZNA I KOMUNIKATY HANDLOWE

5. Odwiedzając stronę www.eliteprecious.pl lub wysyłając wiadomości e-mail Użytkownicy komunikują się z Dostawcą drogą elektroniczną. Na potrzeby komunikacji z Użytkownikami Dostawca zastrzega sobie prawo do korzystania z podobnych środków komunikacji elektronicznej. W tym zakresie Użytkownicy wyrażają zgodę na korzystanie z tego rodzaju komunikacji i oświadczają na piśmie, że umowy, powiadomienia, dane itp. przekazywane za jej pośrednictwem, spełniają obowiązujące wymogi prawne.

6. Użytkownicy, nie będący konsumentami, zgadzają się, że Dostawca na platformie www.eliteprecious.com ma prawo do wysyłania do nich wiadomości e-mail w dowolnym momencie, w tym biuletynów lub ofert zakupu towarów, o ile Użytkownik jest zarejestrowany w sklepie internetowym Dostawcy na platformie www.eliteprecious.pl.
6.1. Dostawca nie ma prawa wysyłać niezamówionych informacji handlowych bez uprzedniej zgody Użytkownika.
6.2. Dostawca nie ma prawa wysyłać niezamówionych informacji handlowych do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy o handlu elektronicznym.
6.3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje handlowe i niezamówione informacje handlowe wysyłane przez osoby trzecie (w tym reklamodawców, współpracowników itp.), niezależnie od tego, czy informacje te są związane z korzystaniem z serwisu i świadczonymi na nim usługami.

PRZEDMIOT. CENA. METODA PŁATNOŚCI

7. Dostawca udostępnia Użytkownikom elektroniczny katalog towarów, które Użytkownik może nabyć, składając zamówienie i płacąc ogłoszoną cenę sprzedaży, zgodnie z niniejszymi warunkami oraz dodatkowymi szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych towarów.

8. Dokładny opis rodzaju, przeznaczenia, rozmiaru, składu i innych cech, oferowanych za pośrednictwem serwisu towarów, znajduje się bezpośrednio przy i pod zdjęciem produktu, a także na podstronie, dostępnej po kliknięciu w zdjęcie. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zakupie.

9.1. Ostateczna cena towaru wraz z podatkiem VAT podana jest w pobliżu zdjęcia produktu.
9.2. Wartość dostawy uzależniona jest od wartości zakupionego towaru i wynosi:
а/ za towary w cenach do 1139 PLN, (cena brutto z VAT), opłata za dostawę wynosi 11 PLN.
b/ za towary w cenach powyżej 1139 PLN, (cena brutto z VAT), całkowity koszt dostawy ponosi „IV 2007” EOOD
c/ w przypadku zamówień z odbiorem osobistym w wybranym oddziale firmy kurierskiej DPD, całkowity koszt dostawy ponosi „IV 2007” EOOD.
9.3. Użytkownicy mogą, na własne życzenie, otrzymać towar w wybranym obiekcie handlowym firmy „IV 2007” EOOD.

10. Zapłata ceny końcowej zamówionego towaru (wraz z podatkiem VAT) następuje w całości przed dostawą (płatność przelewem) lub najpóźniej w momencie dostawy do konsumenta (przekaz pocztowy). Szczegóły dotyczące sposobu płatności znajdą Państwo na: https://www.eliteprecious.pl/page/20/nachini-na-plashtane.html 

AKCEPTACJA WARUNKÓW I ZAWARCIE UMOWY

11.1. Użytkownicy akceptują niniejsze warunki w następujący sposób:
11.2. Użytkownicy, nieposiadający rejestracji w serwisie, akceptują warunki poprzez jego załadowanie i korzystanie z usług w nim świadczonych.
11.3. Zarejestrowani użytkownicy akceptują te warunki, zaznaczając pole „Zgadzam się z warunkami witryny” i klikając przycisk „Finalizuj zamówienie”. W ten sposób Użytkownicy składają elektroniczne oświadczenie w rozumieniu Ustawy o dokumencie elektronicznym i elektronicznych usługach certyfikacyjnych, na mocy którego oświadczają, że zapoznali się z niniejszymi warunkami, akceptują je i zobowiązują się do ich przestrzegania.
11.4. Przed zawarciem umowy sprzedaży na odległość Użytkownik wyraźnie oświadcza, klikając przycisk „Finalizuj zamówienie”, że rozumie i akceptuje, iż zawiera umowę sprzedaży, na mocy której zobowiązuje się zapłacić dostawcy cenę sprzedaży wybranych przez siebie towarów.
11. 5. Dostawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczeń Użytkownika poprzez przesłanie do Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej o treści wymaganej przepisami prawa.

ZMIANY W WARUNKACH

12.1. Dostawca ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszych warunków.
12.2. Wszelkie zmiany w niniejszych warunkach wchodzą w życie po przesłaniu wiadomości e-mail z powiadomieniem (e-mail) lub po ich opublikowaniu w serwisie.
12.3. Zmiany warunków nie mają wpływu na relacje między Użytkownikiem a Dostawcą, dotyczące ważnego zamówienia zakupu, złożonego przed powiadomieniem.

KATALOG ELEKTRONICZNY

13. Poszczególne towary prezentowane są ułożone według specyfikacji podanej na stronie internetowej.
13.2. Każda prezentacja zawiera podstawowe informacje o oferowanym produkcie, wskazanie jego ostatecznej ceny, materiał fotograficzny lub inną formę obrazu, określającą produkt, główne cechy i rozmiary produktu i/lub specjalne zasady dostawy, jeśli takie istnieją.
13.3. Oprócz obrazu produkt jest wyszczególniony poprzez opisanie jego składu, rozmiaru i właściwości oraz innych stosownych danych.
13.4. Jeżeli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena podana przy produkcie dotyczy jednej sztuki / jednego opakowania. Obejmuje ona cenę netto produktu i naliczony podatek od towarów i usług (VAT) oraz wszystkie inne należne podatki i opłaty.
13. 5. Przy produktach z katalogu "Obrączki ślubne" nie ma wskazanej ceny, gdyż ich wartość określana jest na podstawie wagi użytego materiału, i zależy od indywidualnych wymagań klienta. W razie zainteresowania i udzielenia odpowiedniej informacji „IV 2007” EOOD przedstawi Państwu ofertę cenową.
13. 6. Cena usługi „Grawerowanie” uzależniona jest od długości tekstu oraz dodatkowych indywidualnych wymagań klienta. W razie zainteresowania i udzielenia odpowiedniej informacji „IV 2007” EOOD przedstawi Państwu ofertę cenową.

ZAMÓWIENIE

14. 1. Użytkownicy zawierają z Dostawcą umowę kupna-sprzedaży towarów na platformie www.eliteprecious.pl w następujący sposób:

  1. Logowanie do systemu zamówień na platformie www.eliteprecious.pl
  2. Wybór jednego lub więcej towarów oferowanych przez Dostawcę na platformie www.eliteprecious.pl i dodanie ich do listy towarów do zakupu.
  3. Podanie danych niezbędnych do indywidualizacji Użytkownika jako strony umowy.
  4. Udostępnianie danych niezbędnych do dostarczenia towaru;
  5. Wybór metody i momentu zapłaty ceny.
  6. Potwierdzenie zamówienia i złożenie jednoznacznego oświadczenia o zawarciu wiążącej umowy sprzedaży, poprzez naciśnięcie przycisku „ZREALIZUJ ZAMÓWIENIE”.

14.2. Zamówienie na dostawę towaru składa się poprzez wypełnienie formularzy prezentowanych na stronie internetowej.

15.1. Użytkownik zobowiązuje się do wskazania dokładnych danych osoby, która otrzyma towar, a także miejsca dostawy.
15.2. Wyboru towaru dokonuje się poprzez skorzystanie z przycisku „Dodaj do koszyka”, znajdującego się w katalogu elektronicznym bezpośrednio pod opisem produktu.
15.3. Zamówienie automatycznie opisuje wybrane towary, ich ilość, ich ostateczną cenę z VAT, a także łączną wartość całego zamówienia.
15.4. Użytkownik może w każdej chwili przed wysłaniem zamówienia usunąć z formularza wybrany przez siebie produkt i/lub dodać kolejny. Użytkownikom przysługuje prawo do poprawiania błędów we wprowadzanych informacjach nie później niż złożenie Dostawcy oświadczenia o zawarciu umowy na platformie www.eliteprecious.pl.
15.5. Przyjmuje się, że oświadczenia elektroniczne, składane przez Użytkowników serwisu, są składane przez osoby wskazane w danych, podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, jeżeli Użytkownik wprowadził odpowiednią nazwę i hasło dostępu.
15.6. Zamówienie składa się poprzez naciśnięcie przycisku “Finalizuj zamówienie”, znajdującego się tuż pod łączną wartością zamawianych produktów.
15.7. Formularz zamówienia wymaga podania imienia i nazwiska osoby, która odbierze towar, jej adresu e-mail, telefonu i adresu dostawy, a także określonej formy płatności.
15.8. Ostateczne utworzenie i wysłanie zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Finalizuj zamówienie”. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli, które wiąże się z mocą oferty złożonej przez Użytkownika Dostawcy; zgodnie z przepisami Prawa Zobowiązań i Umów.
15.9. Po otrzymaniu zamówienia Dostawca kontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub e-mailowo.
15.10. Użytkownik powinien niezwłocznie potwierdzić wyraźnie zamówienie.
15.11. Zamówienie nie wiąże Dostawcy w przypadku braku wskazania w nim środków komunikacji (numer telefonu lub adres poczty elektronicznej), a także w przypadku braku możliwości odnalezienia Użytkownika za pomocą wskazanych środków komunikacji lub w przypadku, gdy ten ostatni nie potwierdzi lub odrzuci zamówienia.

16. Jeżeli po otrzymaniu zamówienia Dostawca stwierdzi, że zamówiony produkt nie jest już dostępny lub z innego obiektywnego powodu nie może być dostarczony, powinien on niezwłocznie powiadomić o tym Użytkownika telefonicznie bądź e-mailem.

17. Oprócz standardowej procedury zamawiania opisanej powyżej, “IV 2007” EOOD oferuje również opcję składania zamówień jako gość “Ekspresowe zakupy”, bez rejestracji. W tym przypadku Użytkownik wypełnia tylko pola imię i telefon oraz zgadza się z Polityką Prywatności. W przypadku wyboru tej opcji i po wypełnieniu wymaganych pól sprzedawca konsultant “IV 2007” EOOD kontaktuje się z Użytkownikiem najpóźniej do końca następnego dnia roboczego w celu wyjaśnienia szczegółów dostawy.

18. Umowę uważa się za zawartą w chwili zapłaty ceny.

18.1. Dostawca i Użytkownicy zawierają poszczególne umowy kupna-sprzedaży dla każdego towaru zamówionego przez Użytkowników, niezależnie od tego, że towary zostały wybrane za pomocą jednego zamówienia elektronicznego i z jednej listy towarów do zakupu.
18.2. Towary zamówione na podstawie poszczególnych umów sprzedaży mogą zostać dostarczane osobno lub razem w zestawie.
18.3. Prawa Użytkowników w związku z dostarczonym towarem są wykonywane osobno dla każdej umowy kupna-sprzedaży. Wykonanie prawa w związku z dostarczonym towarem nie wpływa na umowy kupna-sprzedaży pozostałych towarów. W przypadku gdy Użytkownik jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o ochronie konsumentów, wykonanie prawa odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży konkretnego towaru nie wpływa na ważność umów kupna-sprzedaży pozostałych towarów dostarczonych użytkownikowi.
18.4. Korzystając z praw, wynikających z umowy kupna-sprzedaży, Użytkownik zobowiązany jest do precyzyjnego i jednoznacznego wskazania umowy i towarów, w odniesieniu do których korzysta ze swoich praw.

DOSTAWA

19. Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub osobiście przez Dostawcę zgodnie z niniejszymi warunkami. Użytkownik ma prawo wyrazić chęć odbioru towaru w wybranym obiekcie handlowym “IV 2007” EOOD. W tym przypadku koszty transportu ponosi Użytkownik.

20.1. Termin wykonania Umowy biegnie od momentu potwierdzenia zamówienia i jest zgodny z ustaleniami stron. W przypadku braku wyraźnego uzgodnienia terminu dostawy, obowiązuje standardowy czas dostawy odpowiedniej firmy kurierskiej, w zależności od miejsca dostawy.
20.2. Jeżeli Dostawca na platformie www.eliteprecious.pl nie może wykonać umowy z uwagi na fakt, iż nie ma zamówionego towaru w magazynie, on jest zobowiązany do poinformowania o tym konsumenta i zwrotu wpłaconych przez niego kwot.

21.1. W przypadku dostawy do konsumenta, jednocześnie z dostawą towaru, Dostawca przekazuje konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku, zawierające obowiązkowe informacje zgodnie z art. 47 Ustawy o ochronie konsumentów.
21.2. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany przez Użytkownika pod warunkiem, że on jest dokładny i aktualny. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia dostępu i możliwości odbioru zamówionego towaru.
21.3. Zamówione towary dostarczane są w odpowiednich opakowaniach, zgodnie z ich rodzajem, wielkością i sposobem dostawy.
21.4. W przypadku nie odnalezienia Użytkownika w terminie dostawy pod wskazany adres lub braku zapewnienia dostępu i możliwości odbioru, Dostawca zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia, a koszty dostawy ponosi Użytkownik.
21.5. W przypadku potwierdzenia przez Użytkownika chęci odbioru zamówionego towaru po upływie terminu dostawy,to on ponosi koszty dostawy dodatkowej.
21.6. Zamówiony towar może odebrać również upoważniona osoba trzecia pod warunkiem, że ona potwierdzi identyczność zamówionych i dostarczonych towarów.
21.7. Osoba trzecia, która przyjęła dostawę, nie ma prawa do zwrotu towaru lub sprzeciwu wobec dostawy.

22.1. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia towaru przy odbiorze, a w przypadku gdy towar nie spełnia wymogów, do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy na platformie www.eliteprecious.pl.
22.2. Jeżeli Użytkownik nie powiadomi Dostawcy na platformie www.eliteprecious.pl zgodnie z ust. 1, towary uznaje się za zgodne z przepisami, chyba że mają ukryte defekty.

23. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie dostawy w przypadku działania siły wyższej, zdarzeń losowych, problemów z Internetem, przyczyn technicznych lub innych obiektywnych przyczyn, w tym rozporządzeń właściwych organów państwa.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

24.1. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie użytkownikom posiadającym status Konsumentów. Konsument, który wysłał i potwierdził zamówienie (zawarł umowę na odległość), może odstąpić od niej w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu odbioru towaru. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy uznaje się, że Konsument skorzystał również z prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do zawartości bonusowej, należącej do produktu.
24.2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy prowadzi do rozwiązania stosunku umownego między Konsumentem a Dostawcą, przy czym Konsument jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego towaru, a Dostawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków. Aby odstąpienie od umowy stało się skuteczne, Konsument jest zobowiązany do wyraźnego poinformowania Dostawcy o swojej decyzji przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Termin biegnie od dnia następującego po dniu otrzymania towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane w formie pisemnej na adres Dostawcy, drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej www.eliteprecious.pl lub w inny właściwy sposób na wskazany przez Dostawcę adres.
24.3. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy z Dostawcą za pośrednictwem standardowego formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do Ustawy o Ochronie Konsumentów / Załącznik 1B Dyrektywy 2011/83/ i załączonego do niniejszych ogólnych warunków lub zgłosić swoją decyzję w inny sposób, ale to musi być jasne i jednoznaczne.
24.4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem strony internetowej www.eliteprecious.pl Dostawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania odstąpienia.

25.1. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Dostawca zwraca Konsumentowi koszt całej zapłaconej przez niego kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
25.2. W ciągu 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument zobowiązany jest do zwrotu Dostawcy dostarczonego towaru w odpowiedniej postaci handlowej, wraz z opakowaniem i wszystkimi dokumentami towarzyszącymi produktowi przy jego dostawie, na adres: Sofia, ul. Solunska 8.
25.3. Dostawca ma prawo przedłużyć termin.zwrotu zapłaconej kwoty do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

26. W przypadku, gdy towary są wykorzystywane przez Konsumenta do potrzeb lub w sposób inny niż ich testowanie, niezbędne do ustalenia ich charakteru, właściwości i dobrego funkcjonowania, są uszkodzone, zużyte, w naruszonym stanie handlowym lub ich wartość została zmniejszona w inny sposób, Konsument zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania, które może być potrącone z podlegającej zwrotowi ceny sprzedaży.

27.1. Oprócz wyżej wymienionych przypadków, Konsument może odmówić przyjęcia towaru, jeżeli:

а/ dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem Konsumenta lub
b/ towar został uszkodzony podczas transportu.

Odmowa odbioru dostarczonego towaru zostanie odnotowana w protokole odbioru w chwili dostawy.
27.2. Odmówić odbioru można tylko w chwili dostawy.
28. Konsument nie może odmówić odbioru dostarczonego towaru z innych przyczyn niż wskazane.

GWARANCJE I REKLAMACJE

29.1. Zgodnie z niniejszym Rozdziałem, prawo do złożenia reklamacji mają tylko Użytkownicy, posiadający status Konsumentów.
 29.2. Po opłaceniu i odbiorze dostarczonego towaru, w przypadku wystąpienia wady, która istniała w chwili wydania towaru, Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi na zasadach określonych w Rozdziale V, części II i III Ustawy o ochronie konsumentów. Prawa przysługujące konsumentowi w przypadku reklamacji określa Ustawa o ochronie konsumentów - art. 112 – 115. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego gwarancją Konsument zobowiązuje się dostarczyć towar Dostawcy w celu oceny zasadności roszczenia.

30. Wobec klientów nie będących Konsumentami okresy gwarancyjne są następujące:
 а/ biżuteria złota, 6 miesięcy
 b/ biżuteria diamentowa, 1 /jeden/ rok

POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

32.1. Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności “IV 2007” EOOD, do której można uzyskać dostęp tutaj Polityka Prywatności.
32.2. W celu zawarcia i realizacji Umów Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej, Dostawca zbiera i przetwarza następujące informacje o Użytkownikach:
- imię, imię po ojcu i nazwisko
- aktualny adres (adres zameldowania, aktualny lub inny), w celu realizacji dostawy
- adres poczty elektronicznej
- numer telefonu (stacjonarnego, komórkowego lub innego) do kontaktu w sprawie dostawy
- adres poczty elektronicznej zarejestrowanego Użytkownika
- adres IP konsumenta
- inne informacje dotyczące ruchu na stronie oraz parametrów technicznych (data i godzina wizyty na stronie, jak długo trwało korzystanie ze strony, czas ładowania strony, jak dokładnie korzysta się ze strony, jakie produkty i usługi przeglądają klienci itp.)
32.3. Informacje zbiera się za pomocą technologii, takich jak pliki cookies, sygnały nawigacyjne („web beacons”) itp.

33.1 Pliki w tej sekcji, znajdujące się na Twoim dysku twardym, w żaden sposób nie wpływają na Twój system operacyjny, jego zasoby i funkcjonalność, nie zagrażają w żaden sposób Twojemu oprogramowaniu, sprzętowi, Twojemu bezpieczeństwu i mogą zostać usunięte w dowolnym momencie.
33.2. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki na komputerze lub innym urządzeniu, z którego korzysta.

34. Informacje zebrane od Użytkownika są wykorzystywane wyłącznie do:

- Utrzymania, wysokiej jakości i niezawodności działania serwisu internetowego oraz podnoszenia poziomu jakości oferowanych usług;
- Dostarczania żądanych przez Użytkowników informacji i transakcji;
- Dostosowania działalności do profilu kupującego;
- Komunikacji pomiędzy Dostawcą a Użytkownikami;
- Prowadzenia badań i doskonalenia jakości oferowanych przez nas usług;
- Stwierdzenia i usunięcia nieprawidłowości technicznych;
- Analizy zachowania Użytkowników serwisu internetowego.

35. Dostawca zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych Użytkowników oraz nie udostępniać zebranych informacji osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji gdy:

- uzyskał wyraźną zgodę Użytkownika;
- informacje są wymagane przez organy państwowe i urzędników, którzy zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem bułgarskim są upoważnieni do żądania i gromadzenia takich informacji, z zachowaniem procedur ustawowych;
- w innych przypadkach przewidzianych w ustawach.

36. Użytkownicy mają prawo żądania usunięcia dotyczących ich danych osobowych, umożliwiających identyfikację osoby, ale obejmuje to również usunięcie ich nazwy użytkownika i hasła. Użytkownicy zgadzają się, że to może doprowadzić do opóźnień lub niemożności realizacji dostaw, w którym to przypadku Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań umownych.

37. Przetwarzanie zebranych danych odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków oraz przepisami obowiązującego ustawodawstwa Republiki Bułgarii i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

38. Używamy następującego pliku cookie w celu personalizacji treści i zapewnienia lepszej wygody Użytkownika - MIPHPF_SESSION3002259773, służącego do zapisania identyfikatora sesji Użytkownika. Plik cookie nie pokazuje danych osobowych, na podstawie których można ustalić indywidualną tożsamość użytkownika.

39. Dostawca na platformie www.eliteprecious.pl ma prawo zażądać w każdej chwili od Użytkownika wylegitymowania się i poświadczenia prawdziwości każdej z okoliczności i danych osobowych podanych podczas rejestracji.

INNE
40. Witryna www.eliteprecious.pl wraz ze wszystkimi tekstami, obrazami, plikami, projektami, logo i innymi elementami, wchodzącymi w skład serwisu internetowego, jest własnością „IV 2007” EOOD.

41. “IV 2007” EOOD wchodzi w zakres działania komisji pojednawczej przy Komisji Ochrony Konsumentów jako organ alternatywny rozstrzygania sporów – kzp.bg.

42.1. Łącze elektroniczne do Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów, z której mogą korzystać Konsumenci: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG
42.2. Użytkownicy serwisu www.eliteprecious.pl nie mają prawa rozpowszechniać, modyfikować (edytować), kopiować (wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku), przesyłać, wyświetlać, powielać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać lub sprzedawać lub w inny sposób wykorzystywać jakichkolwiek informacji, uzyskanych z Witryn internetowych lub Aplikacji, bez wyraźnej, pisemnej zgody „IV 2007” EOOD.
42.3. Zabrania się korzystania z Witryny i adresów e-mail “IV 2007” EOOD w celu wysyłania lub przesyłania materiałów, zawierających jakichkolwiek treści, które są niezgodne z prawem, stanowiące zagrożenie, fałszywe, wprowadzające w błąd, obelżywe, szykanujące, pokrętne, zniesławiające, wulgarne, nieprzyzwoite, oszczercze, skandaliczne, podżegające, pornograficzne, obrażające uczucia religijne, lub jakichkolwiek materiałów, które wskazują lub zachęcają do zachowania, które zostałoby uznane za przestępstwo, skutkowałoby odpowiedzialnością cywilną lub karną lub w inny sposób naruszałoby prawo.
42.4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do celów reklamowych lub jakiejkolwiek innej formy przyciągania klientów bez pisemnej zgody "IV 2007" EOOD.

43. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:

- czynności dokonywane za pośrednictwem lub na stronie internetowej przez Użytkowników, w tym poprzez nieuprawniony dostęp do niej.
- szkody i utracone korzyści poniesione w związku z korzystaniem, dostępem, treścią lub wiarygodnością informacji w innych witrynach i zasobach, do których Dostawca udostępnia hiperłącza za pośrednictwem Witryny.
- szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe i wynikowe, wynikające z niemożności korzystania ze strony internetowej lub jej części z przyczyn technicznych.

44. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, projekty, prawa do baz danych i inna własność intelektualna są własnością ich prawowitych właścicieli.

45. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi ogólnymi warunkami i postanowieniami umowy specjalnej między Dostawcą na platformie www.eliteprecious.pl a Użytkownikiem, pierwszeństwo w stosowaniu będą miały postanowienia umowy.

46. Ewentualna nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy.

47. W przypadku spraw nieobjętych niniejszą Umową, dotyczących wykonania i interpretacji niniejszej Umowy, zastosowanie ma prawo polskie. 

Załącznik nr 1 - Standardowy formularz korzystania z prawa odstąpienia od umowy 

Standardowy formularz korzystania z prawa odstąpienia od umowy:
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: “IV 2007” EOOD, m. Sofia, Pancharevo, miejscowość Detski Grad, e-mail: sales.pl@eliteprecious.com

– Niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy* umowy dostawy następujących rzeczy */ o świadczenie następującej usługi*
– Data zawarcia umowy*/odbioru*
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data:
------------------------------------------------------
*Niepotrzebne skreślić. 

Załącznik nr 2 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

І. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy:

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
2. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (dane kontaktowe podane na stronie www.eliteprecious.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
5. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać drogą elektroniczną standardowy formularz korzystania z prawa odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu na stronie www.eliteprecious.pl. Jeśli skorzystają Państwo z tej opcji, niezwłocznie wyślemy do Państwa na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) wiadomość potwierdzającą otrzymanie odstąpienia.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

ІІ. Skutki odstąpienia od umowy.

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Państwa nr konta bankowego; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. Będą Państwo musieli ponieść tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli Państwo wybrali sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu Państwu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów.
4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Aby uzyskać więcej informacji dla konsumenta proszę odwiedzić naszą stronę pod adresem www.eliteprecious.pl.